TITLE:ROW(Minamiaoyama)

DESIGNER:

STAFF:M.Suzuki,  M.Yoshida

PHOTO:Kenta Hasegawa