TITLE:K邸(mitaka)

DESIGNER:Kamitani Shingo

STAFF:Yoshida.S

PHOTO:Kamitani Shingo